Live
13LICH|HappyBirthdayDonBoyLICH|HappyBirthdayDonBoykhAos.NakkielkhAos.Nakkiel11NeoGAF|KojiKOGNeoGAF|KojiKOGkhAos.NakkielkhAos.Nakkiel9BananaKenBananaKenkhAos.NakkielkhAos.Nakkiel10NeoGAF|KojiKOGNeoGAF|KojiKOGSparkSpark6khAos.NakkielkhAos.Nakkielhuey253huey2535EBONY|800Yen|PainEBONY|800Yen|PainSparkSpark14NeoGAF|DoguraNeoGAF|DoguraLICH|HappyBirthdayDonBoyLICH|HappyBirthdayDonBoy12NeoGAF|DoguraNeoGAF|DoguraLICH|HappyBirthdayDonBoyLICH|HappyBirthdayDonBoy8NeoGAF|KojiKOGNeoGAF|KojiKOGLICH|HappyBirthdayDonBoyLICH|HappyBirthdayDonBoy7NeoGAF|DoguraNeoGAF|DoguraBananaKenBananaKen4LICH|HappyBirthdayDonBoyLICH|HappyBirthdayDonBoyhuey253huey2533NeoGAF|KojiKOGNeoGAF|KojiKOGkhAos.NakkielkhAos.Nakkiel2BananaKenBananaKenSparkSpark1NeoGAF|DoguraNeoGAF|DoguraEBONY|800Yen|PainEBONY|800Yen|PainRound 1Round 2SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4
LICH|HappyBirthdayDonBoy
khAos.Nakkiel
NeoGAF|KojiKOG
khAos.Nakkiel
BananaKen
khAos.Nakkiel
NeoGAF|KojiKOG
Spark
khAos.Nakkiel
huey253
EBONY|800Yen|Pain
Spark
NeoGAF|Dogura
LICH|HappyBirthdayDonBoy
NeoGAF|Dogura
LICH|HappyBirthdayDonBoy
NeoGAF|KojiKOG
LICH|HappyBirthdayDonBoy
NeoGAF|Dogura
BananaKen
LICH|HappyBirthdayDonBoy
huey253
NeoGAF|KojiKOG
khAos.Nakkiel
BananaKen
Spark
NeoGAF|Dogura
EBONY|800Yen|Pain